g3g / g33g catàleg . catálogo . catalogue distribució . distribución . distribution comandes . pedidos . to order g's club
últimes edicions . últimas ediciones . latest editions notícies . noticias . newsTarot

Marcelo Expósito. XII L’Appeso

disc-llibre

track list

A

    Passeggiate romane in movimento fino alla brutalità (0:27).
    Scavare città le sepolte antiche (canto dell’appeso) (5:28).

B

    Pianoforte preparato con pagine di La violenza illustrata di Nanni Balestrini (1:37).
    Cantata della differenza italiana (1:34).
    Oratorio perché il naufragio non avvenga (2:34).


ES

L’Appeso (El Colgado) es la primera obra sonora del artista Marcelo Expósito que ve la luz en soporte de disco de vinilo, editado en formato de libro-disco por el sello G3·3G de Barcelona en su legendaria serie del Tarot. Inspirado por Nanni Balestrini y Luigi Nono, este trabajo de Marcelo Expósito trata de la naturalización actual de las violencias fascistas y su otra cara, la dificultad de hacerse cargo de las insurrecciones italianas y europeas de las décadas de 1960-1970. Su intención es ilustrar la actual crisis global del neoliberalismo y las nuevas emergencias políticas que se le oponen.

Realizado a partir de grabaciones de campo, sonidos electrónicos y voces, para esta publicación se ha contado con la colaboración del filósofo Franco Bifo Berardi, el curador Marco Scotini, el compositor Hugo Gómez-Chao, el músico Chinowski Garachana y las voces de mujeres activistas vinculadas a organizaciones sociales o movimientos feministas, antirracistas, por la justicia climática, por el derecho a la ciudad o en defensa del territorio en la ciudad de Roma.

“Marcelo Expósito reactiva métodos de producción como el cut-up de Nanni Balestrini y la técnica del desdoblamiento en fonemas de Luigi Nono… Esta especie de teatro de denuncia y resistencia (donde actúan los materiales) se aproxima a esas dos figuras extraordinarias e irreductibles de la historia cultural italiana reciente que han practicado la extroversión civil y la militancia a pie de calle como algo inseparable del trabajo artístico” (Marco Scotini).


CAT

L'Appeso (El Penjat) és la primera obra sonora de l'artista Marcelo Expósito que veu la llum en suport de disc de vinil, editat en format de llibre-disc pel segell G3·3G de Barcelona a la seva llegendària sèrie del Tarot. Inspirat per Nanni Balestrini i Luigi Nono, aquest treball de Marcelo Expósito tracta de la naturalització actual de les violències feixistes i la seva altra cara, la dificultat de fer-se càrrec de les insurreccions italianes i europees de les dècades de 1960-1970. La seva intenció és il·lustrar l'actual crisi global del neoliberalisme i les noves emergències polítiques que se li oposen.

Realitzat a partir d'enregistraments de camp, sons electrònics i veus, per a aquesta publicació s'ha comptat amb la col·laboració del filòsof Franco Bifo Berardi, el curador Marco Scotini, el compositor Hugo Gómez-Chao, el músic Chinowski Garachana i les veus de dones activistes vinculades a organitzacions socials o moviments feministes, antiracistes, per la justícia climàtica, pel dret a la ciutat o en defensa del territori a la ciutat de Roma.

“Marcelo Expósito reactiva mètodes de producció com el cut-up de Nanni Balestrini i la tècnica del desdoblament en fonemes de Luigi Nono… Aquesta mena de teatre de denúncia i resistència (on actuen els materials) s'aproxima a aquestes dues figures extraordinàries i irreductibles de la història cultural italiana recent que han practicat l'extroversió civil i la militància a peu de carrer com una cosa inseparable del treball artístic” (Marco Scotini).


IT

L'Appeso è la prima opera sonora dell'artista Marcelo Expósito ad essere pubblicata su vinile, in un’edizione in formato libro-disco dall'etichetta barcellonese G3·3G nella sua leggendaria serie sui Tarocchi. Ispirato da Nanni Balestrini e Luigi Nono, questo lavoro tratta dell'attuale naturalizzazione della violenza fascista e la sua altra faccia, la difficoltà di farsi carico delle insurrezioni italiane ed europee degli anni '60 e '70. Intende illustrare l'attuale crisi globale del neoliberismo e le nuove emergenze politiche che vi si oppongono.

Basato principalmente su registrazioni sul campo, suoni elettronici e voci, per questa pubblicazione abbiamo avuto la collaborazione del filosofo Franco Bifo Berardi, del curatore Marco Scotini, del compositore Hugo Gómez-Chao, del musicista Chinowski Garachana e delle voci di donne attiviste legate a organizzazioni sociali o movimenti femministi, antirazzisti, per la giustizia climatica, per il diritto alla città o in difesa del territorio nella città di Roma.

“Marcelo Expósito riattiva metodologie produttive come il cut-up di Nanni Balestrini e la tecnica di scissione in fonemi di Luigi Nono… Questa sorta di teatro di denuncia e resistenza (dove agiscono i materiali) fa appello queste due figure straordinarie e irriducibili della storia culturale italiana recente che hanno praticato estroversione civile e militanza sul campo come qualcosa di inscindibile dal lavoro artistico” (Marco Scotini).


EN

L'Appeso (The Hanged Man) is the first sound work by the artist Marcelo Expósito to be released on vinyl, published in book-disc format by the Barcelona label G3·3G in its legendary Tarot series. Inspired by Nanni Balestrini and Luigi Nono this work is about the current naturalisation of fascist violence and its other side, the difficulty of dealing with the Italian and European insurrections of the 1960s and 1970s. It is intended to illustrate the current global crisis of neoliberalism and the new political emergencies that oppose it.

Made from field recordings, electronic sounds and voices, for this publication we have had the collaboration of the philosopher Franco Bifo Berardi, the curator Marco Scotini, the composer Hugo Gómez-Chao, the musician Chinowski Garachana and the voices of women activists linked to social organizations or movements—feminist, anti-racist, for climate justice, for the right to the city or in defense of the territory—active in the city of Rome.

“Marcelo Expósito reactivates production methodologies such as Nanni Balestrini’s use of cut-up and Luigi Nono’s phoneme splitting technique… This sort of theatre of denunciation and resistance (where the materials themselves act) is a reference to this two extraordinary and relentless figures of recent Italian cultural history who have practised civil commitment and militancy in the field as something inseparable from artistic work” (Marco Scotini).Tarot

Morningblind. XI Strength

sg vinil de 70 g
9 euros
edició limitada i numerada a mà de 505 exemplars

Morningblind. The Weight of the World reviews:

IndieX Music
Stereo Stickman
Divide and Conquer
 Una història de la bogeria
Lluís Torrent
Il·lustrada per Francesc Rovira

llibre
12 euros

"El llibre ens proposa un recorregut sobre les diferents conceptualitzacions de la malaltia-salut mental al llarg dels anys i de la història. S’ha fet, no amb un ànim erudit i de despatx, sinó des de l’experiència viscuda i la reflexió de la pràctica pròpia, amb la inclusió de tot un univers d’aportacions de pensadors provinents del camp de la filosofia, la medicina, la literatura, l’art, la sociologia, la història... en coherència amb el principi que la bogeria es manifesta en un temps i en una cultura en constant retroalimentació." Marian FeliuLluís Torrent i Badia
(Barcelona, 1940)

Llicenciat per la Facultat de Medicina de Barcelona. Títol d’especialista en Psiquiatria, obtingut mitjançant l’Escola Professional de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona. Psiquiatre a l’Institut Mental de la Santa Creu i al Departament de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Professor ajudant de classes pràctiques de la càtedra de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Becat com a expert tècnic estranger per l’Administració Provincial de Trieste per a treballar a l’Hospital Psiquiàtric d’aquesta ciutat, sent el seu director el professor Franco Basaglia.

Cap Clínic, per concurs oposició, al Sanatorio Psiquiátrico de Conxo de Santiago de Compostela. Psiquiatre a l’Hospital Psiquiàtric de Palma, a les USM del Camp Rodó de Palma i a la USM d’Inca.

Considera que el que fins aquí s’ha ressenyat constitueix el llarg i indispensable període de formació i aprenentatge necessari per a encapçalar l’experiència de l’Associació Es Garrover a Inca, iniciada el 1997. Va ser-ne soci fundador i membre de les successives juntes directives, i coordinador, com a psiquiatre, de l’ UCR Es Garrover fins a la seva jubilació, el juliol del 2005.

Ha publicat, com a coautor: Bojos pel teatre (2012) i Associació Es Garrover. Una altra mirada a la salut mental (2015).

Venda a la web
o a la llibreria
La Inexplicable

c. Galileu 78. Barcelona (Sants)
t. 93 137 81 12


 

Pascal Comelade – Richard Pinhas
Flip Side (of sophism)
G3PC11
cd

Richard Pinhas i Pascal Comelade, dues figures històriques de l’underground europeu acaben de produir per a G3G, un dels segells independents més antics de Catalunya, el cd Flip Side (of sophism). Pinhas, fundador de Heldon el 1974, guitarrista, activista de l’electrònica, company de viatge del filòsof Gilles Deleuze, mai ha parat de produir. Comelade, fundador de la Bel Canto Orquestra el 1983, va trobar Pinhas a París el 1974 i el va convidar a participar en un tema del primer àlbum de la seva època electrònica, Fluence (1975). Des d’aquells temps, s’han anat retrobant sistemàticament, episòdicament, per realitzar concerts a duo o gravacions, publicades o no. En aquest àlbum Flip Side, hi figura un títol gravat a finals dels anys 90 ("Back to Schyzo"), agafat del seu àlbum en duo aparegut l’any 1999 en el segell francès DSA Oblique Sessions vol. 2. La resta de peces del cd són temes inèdits gravats al llarg del 2011 i 2012 entre París i Barcelona. La il·lustració de la portada del disc és una realització original de l’artista mallorquí Lluís Juncosa. L’àlbum és una edició limitada a 1000 còpies i distribuïda per G3G.

Richard Pinhas y Pascal Comelade, dos figuras históricas del underground europeo acaban de producir para G3G, uno de los sellos independientes más antiguos de Catalunya, el cd Flip Side (of sophism). Pinhas, fundador de Heldon en 1974, guitarrista, activista de la electrónica, compañero de viaje del filósofo Gilles Deleuze, nunca ha parado de producir. Comelade, fundador de la Bel Canto Orquestra en 1983, encontró a Pinhas en París en 1974 y le invitó a participar en un título del primer álbum de su período electrónico, Fluence (1975). Desde esa época, se han ido reencontrando sistemáticamente, episódicamente, para realizar conciertos a dúo o grabaciones, publicadas o no. En este álbum Flip Side, figura un título grabado al final de los años 90 ("Back to Schyzo"), tomado de su álbum en dúo aparecido en 1999 en el sello francés DSA Oblique Sessions vol. 2. El resto de temas del cd son inéditos, grabados entre 2011 y 2012 entre París y Barcelona. La ilustración de la portada del disco es una realización original del artista mallorquín Lluís Juncosa. El álbum es una edición limitada a 1000 copias y distribuida por G3G.

Richard Pinhas et Pascal Comelade, 2 figures historiques de l’underground européen, viennent de produire pour G3G, un des plus anciens labelsindépendants de Catalogne, l’album Flip Side (of sophism). Pinhas, fondateur de Heldon en 1974, guitariste, activiste de l’électronique, compagnon deroute du philosophe Gilles Deleuze, n’a jamais cessé de produire. Comelade, fondateur du Bel Canto Orquestra en 1983, a rencontré Pinhas à Paris en 1974 et l’avait invité sur un titre de son premier album de sa période électronique Fluence (1975). Depuis cette époque, ils se sont systématiquement retrouvé, même épisodiquement, pour des concerts en duo oudes enregistrements, publiés ou non. Dans cet album Flip Side, figure un titre enregistré à la fin des années 90 ("Back to schizo"), issu de leur album en duo paru en 1999 chez DSA Oblique sessions, vol. 2, et plusieurs titres inédits enregistrés en 2011 et 2012 entre Paris et Barcelona. L’artwork de l’album est une réalisation originale de l’artiste majorquin Lluís Juncosa. L’album est une édition limité à 1000 copies et distribué par G3G.